Manteniments:Reparacions:Recursos:
Serveis

PRESTACIÓ DE SERVEIS. REVISIÓ DE MOTORS

Verificació del conjunt, diagnòstic previ amb presa de dades sobre fitxa tècnica, demuntatge complet.

Motors de corrent contínua.

Neteja, reaïllament, assecat de l’induït, tornejat i fresament del col•lector.
Control del bobinat de l’induït al suge-test. Cambi de rodaments. Neteja i reaïllament de la tapa del darrera.
Control de desgast de les escombretes , ajustament d’aquestes, i cambi si és necessari. Reglatge de l’alçada del portaescombretes i calatge linial neutre.
Revisió elèctrica i control de la dinamo tacomètrica.
Ajustament del fre, control del parell.
Control del encoder.
Control dimensional de l’eix.
Si porta ventilació: verificació, desmuntatge, neteja, reaïllament, assecat, canvi de rodaments, muntatge i proves.

Muntatge del conjunt, proves, presa de dades i control final.

Motors Brushless.

Neteja, reaïllament i assecat de l’esatator. Prova del bobinatge en surge-test. Canvi de rodaments, canvi de juntes.
Ajustament del fre, i control del parell
Verificació i ajustament de l’emissor: RLG, resoldre, RLG i encoder integrats, tacomètrica.
Calatge de l’encoder.
Control de la xaveta del rotor.
Control del connexionat de potència i emissor.
Control dimensional de l’eix.
Si porta ventilació: evrificació, desmuntatge, neteja, reaïllment, assecat, canvi de rodaments, muntatge i proves.
Muntatge del motor, proves sobre el banc de càrrega i proves amb el seu regulador i control numèric.
Presa de dades i control final.


PRESTACIÓ DE SERVEIS/REPARACIÓ DE MOTORS

Totes les operacions ennumerades més endavant no són efectuades sistemàticament; segons els danys constatats realitzarem totes o una part d’elles.

Sistemàticament: verificació completa, diagnòstic inicial amb presa de dades, desmountatge complet neteja i control de tots els elements.

1. INDUÏT I ROTOR D’IMANS
Reaïllament- assecat-rebobinat-canvi del col•lector-tornejat- fresatge- ranurat del col•lector-equilibrat-canvi de rodaments

2. ESTAT BOBINAT/ESTÀTOR D’IMANS/INDUCTORES
Control-neteja-reaïllament-assecat_rebobinat pols auxiliars-pola de compensació-bobines en sèrie-vernissat

3. TAPA DEL DARRERA
Neteja- reaïllament-mecanització-canvi de portaescombretes- ajustament d’escombretes-reglatge de l’alçada del portaescombretes-calatge del neutre

4. POLS MAGNÈTICS
Magnetització i reparació de pols magnètics, reaïllament del circuit elèctric d’imantació.

5. TACOMÈTRICA
Control-revisió i reparació del circuit elèctric-substitució-control connexionat-remagnetització del pols-reparació mecànica:

6. FRE
Control-reglatge-ajustament-substitució-reparació mecànica i elèctrica.

7. EMISSOR DE SENYALS: RLG, RESOLDRE, ENCODER INTEGRAT P3
Control-reglatge-reacondicionament-substitució-reparació de connexions.

8. ENCODER
Control-reacondicionament-reparació de connexions.

9. CONNEXIONS
Reparació o substitució.

10. EIX
Control dimensional-reparació mecànica de l’eix anterior i posterior-mecanització per projecció de metal en fusió- refer xaveta- mecanització del seient de rodaments devanter i darrer-confecció d’eix nou-equilibrat dl rotor.

11. VENTILACIÓ FORÇADA
Verificació-desmuntatge-neteja-reaïllament-assecat- bobinatge estator-canvi de rodaments-control de connexions-muntatge-proves.


SERVEI DE MANTENIMENT A MOTORS ELÈCTRICS EN MÀQUINA-EINA

- Aquest contarcte inclou la possibilitat de manteniment preventiu en motors per a màquina-eina.
- S’entén per manteniment preventiu: -Neteja, reaïllament i assecat del motor.
- Ajustaments mecànics i elèctrics.
- Canvi de rodaments.
- Proves d’assaig final.
- Els serveis contractats inclouen: D’un motor fins a 5 motors més el capsal – Els preus no inclouen: emissors de posicionament (encoder, resoldre, carta RLG, tacomètrica), connectors, parts mecàniques, reposició d’Elements desgastats per l’ús normal.
- Els terminis de lliurament seran de 5 a 6 dies en preventiu, a partir del deia de recepció. En cas d’avaria detectada s’informarà del termini més curt al client.